Verotus Espanjassa

24.3.2024

Työssä Espanjassa – entä verot?

Yhä useampi suomalainen työskentelee Espanjassa. Tilanteet ovat kuitenkin hyvin erilaisia, ja verotukseenkin sovellettavat säännöt vaihtelevat tapauksesta riippuen.

Ainakin nämä asiat sinun on hyvä tietää verotuksesta Espanjassa, jos suunnittelet työskentelyä maassa:

Suomessa asuvan työskentely Espanjassa rajoitetusti verovelvollisena (ns. ei-residenttinä)

Jos Suomessa vakituisesti asuva lähtee Espanjaan töihin oleskellen siellä alle kuusi kuukautta kalenterivuodessa, hän on Espanjassa rajoitetusti verovelvollinen (ns. ei-residentti). Suomi verottaa tällöin palkan tavalliseen tapaan.

Espanjan oikeus verottaa palkkaa riippuu puolestaan olosuhteista. Jos työantaja on espanjalainen, Espanja voi verottaa siellä tehdystä työstä saatua palkkaa työskentelyn kestosta riippumatta. Espanjalaiseksi työnantajaksi katsotaan espanjalaisen yrityksen ohella esimerkiksi suomalaisen yrityksen Espanjassa sijaitseva ns. kiinteä toimipaikka.

Espanja voi myös verottaa ei-residentin palkkaa, vaikka työnantaja ei olisikaan espanjalainen, jos Espanjassa työskentelevä henkilö oleskelee siellä yli 183 päivää kahdentoista kuukauden aikana esim. syyskuun alusta maaliskuun loppuun. (Jos 183 päivää ylittyisi saman kalenterivuoden aikana, Espanja verottaisi työntekijää yleisesti verovelvollisena eli ns. residenttinä.)

Espanja perii Suomessa kuten muussakin EU-valtiossa asuvan rajoitetusti verovelvollisen Espanjassa tekemästä työstä saamasta palkasta lähtökohtaisesti lähdeveroa 19 prosenttia. Tietyin edellytyksin hänellä on oikeus valita progressiivinen verotus.

Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen Suomen ja Espanjan välisen verosopimuksen nojalla ns. hyvitysmenetelmää noudattaen.

Espanjassa yleisesti verovelvollisen (ns. residentin) palkan verotus  

Jos henkilö asuu Espanjassa yli 183 päivää kalenterivuodessa, hän on siellä yleisesti verovelvollinen eli ns. residentti Espanjan luonnollisia henkilöitä koskevan tuloverolain (Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) mukaisesti.

Tietyissä tilanteissa henkilö voidaan katsoa Espanjan verotuksessa residentiksi myös muilla perusteilla.

Kaksoisasujat

Jos henkilö on yleisesti verovelvollinen sekä Espanjassa että Suomessa eli ns. kaksoisasuja, mutta samalla Espanjassa asuva verosopimuksen nojalla, vain Espanja voi verottaa häntä Espanjassa tehdystä työstä. Suomi voi tällöin verottaa vain Suomessa tehdystä työstä verosopimuksen sallimissa rajoissa.

Jos henkilö on sen sijaan kaksoisasuja, mutta kuitenkin Suomessa asuva verosopimuksen nojalla, sekä Espanja että Suomi voivat lähtökohtaisesti verottaa häntä Espanjassa tehdystä työstä. Espanjassa tehdystä työstä saatu palkka voi kuitenkin olla jäljempänä selostetun ns. kuuden kuukauden säännön nojalla Suomessa verovapaata.

Tiettyjen edellytysten täyttyessä Espanja verottaa Suomessa verosopimuksen nojalla asuvan kaksoisasujan Espanjassa tekemästä työstä saamaa palkkaa progressiivisen verotuksen sijasta kiinteän 24 prosentin verokannan mukaisesti.

Suomessa rajoitetusti verovelvolliset

Jos henkilö on Espanjassa yleisesti verovelvollinen (residentti) ja Suomessa vastaavasti rajoitetusti verovelvollinen (Suomen tuloverolain nojalla), vain Espanja voi verottaa Espanjassa tehdystä työstä saatua palkkaa.

Suomessa rajoitetusti verovelvollinen voi joutua maksamaan palkastaan veroa Suomeen vain Suomessa tehdystä työstä.

Kuuden kuukauden sääntö

Suomen tuloverolain mukaisen kuuden kuukauden säännön nojalla ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka voi olla Suomessa verovapaata, vaikka henkilö olisikin Suomessa edelleen yleisesti verovelvollinen ja verosopimuksen nojalla Suomessa asuva.

Kyseisen säännön mukaan palkka on Suomessa verovapaata seuraavien edellytysten täyttyessä:

  • Ulkomailla oleskelun syy on työskentely.
  • Työskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta, eikä verovelvollinen oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin kuusi päivää työskentelykuukautta kohti.
  • Työskentelyvaltiolla on verosopimuksen mukaan verotusoikeus kyseisestä työskentelystä saatuun tuloon, jos Suomen ja työskentelyvaltion välillä on tuloverotusta koskeva sopimus.
  • Työnantaja ei ole julkisyhteisö (kuten valtio tai kunta), Business Finland Oy, eikä työtä tehdä suomalaisessa vesi- tai ilma-aluksessa. 

Mihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota?

Jos on lähdössä Espanjaan työn vuoksi, on erityisen tärkeää miettiä asiat huolellisesti etukäteen henkilökohtaisen tilanteen näkökulmasta ja perehtyä esimerkiksi verotukseen Espanjassa. Näin on tosin silloinkin, kun suunnittelee työskentelevänsä Espanjassa vasta tulevaisuudessa.

Koska suomalainen on Espanjaan lähdettyään pääsäännön mukaan edelleen yleisesti verovelvollinen Suomessa, kannattaisi tarkkaan selvittää, miten mahdollisesti tulisi toimia, jotta Suomi ei verottaisi Espanjassa tehdystä työstä saatua palkkaa. Keinot vaihtelevat olosuhteista riippuen.

Toisaalta kannattaisi myös selvittää, olisiko Espanjassa mahdollista päästä hyötymään kiinteästä 24 prosentin verokannasta.

Jos lähtee pidemmäksi aikaa töihin Espanjaan vakituisen kodin kuitenkin jäädessä Suomeen, kannattaa Suomen tuloverolain mukaisen kuuden kuukauden säännön soveltamisedellytyksistä ottaa tarkkaan selvää.

On tärkeää mm. huomata palkan voivan olla sen nojalla Suomessa verovapaata ainoastaan, jos oleskelu Espanjassa johtuu siellä tehdystä työstä.

Etukäteissuunnittelu on tärkeää myös muun kuin palkkaverotuksen näkökulmasta. On otettava huomioon sekin, että kokonaisverorasitus on tietyissä tilanteissa omiaan kiristymään Espanjaan muuton seurauksena. Tämä saattaa tosin olla estettävissä sillä, että ryhdytään tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin ennen muuttoa Espanjaan.