Naimisissa Espanjassa – mitä puolison asemaan vaikuttavista paikallisista aviovarallisuussäännöksistä ja perintöoikeudellisista määräyksistä tulisi tietää?

Kun suomalainen aikoo mennä Espanjassa naimisiin, hänen kannattaa selvittää huolellisesti millaisiksi puolisoiden aviovarallisuussuhteet lähtökohtaisesti muodostuvat. Jos puoliso on lisäksi espanjalainen, on selvää, että aviovarallisuusteet määräytyvät Espanjan lain mukaan. Tällöin on tärkeää tietää Espanjan Código Civilin aviovarallisuussäännökset sekä lisäksi itsehallintoalueen aviovarallisuussäännökset, jos sellaiset tulevat sovellettaviksi.

Sovellettavan aviovarallisuusjärjestelmän tunteminen on erityisen tärkeää siksi, että sen perusteella määräytyy, miten puolisoiden omaisuus on jaettava avioliiton päättyessä joko eroon tai toisen puolison kuolemaan. Lesken asemaan vaikuttaa lisäksi sovellettava perintölainsäädäntö. Siten suomalaisen mennessä naimisiin Espanjassa hänen on syytä ottaa etukäteen selvää siitä, mikä on lesken asema Espanjassa perintöoikeudellisten normien valossa.  

Espanjan aviovarallisuusjärjestelmät

Código Civil tuntee kolme erilaista aviovarallisuusjärjestelmää: sociedad de gananciales, régimen de separación de bienes sekä régimen de participación. Sociedad de gananciales -järjestelmässä omaisuus jaetaan yhteiseen (bienes gananciales) ja yksityiseen omaisuuteen (bienes privativos). Avioliiton aikana ansaitut tulot, niillä hankittu omaisuus sekä ns. yksityisestä omaisuudesta avioliiton aikana kertynyt tuotto on yhteistä omaisuutta. Ennen avioliittoa omistettu omaisuus sekä avioliiton aikana vastikkeetta saatu omaisuus on puolestaan erillistä eli sen puolison yksityistä omaisuutta, joka omaisuuden on ansainnut, hankkinut tai saanut. Myös ennen avioliittoa omistetun omaisuuden sekä avioliiton aikana vastikkeetta saadun omaisuuden sijaan tullut omaisuus katsotaan yksityiseksi omaisuudeksi. Régimen de separación de bienes -järjestelmässä kaikki omaisuus on sitä vastoin jommankumman puolison yksityistä omaisuutta. Régimen de participación -järjestelmä taas yhdistää kahden ensin mainitun järjestelmän piirteitä.  

Sociedad de gananciales -järjestelmää sovelletaan lähtökohtaisesti automaattisesti, elleivät aviopuolisot ole tehneet avioehtosopimusta, jossa muuta järjestelmää olisi määrätty sovellettavaksi. Usein puolisot kuitenkin valitsevat sovellettavaksi régimen de separación de bienes -järjestelmän. (Régimen de participación -järjestelmä valitaan hyvin harvoin.) Katalonian itsehallintoalueella régimen de separación de bienes -järjestelmä tulee kuitenkin automaattisesti sovellettavaksi, ellei avioehtosopimuksessa muuta määrätä.

Lesken asema Espanjan perintöoikeudellisten säännösten valossa

Espanjassa leski on lähtökohtaisesti perimysjärjestyksessä vasta kolmantena perittävän suoraan ylempää polvea olevien perillisten jälkeen (vanhemmat ja isovanhemmat). Katalonian itsehallintoalueella leski on kuitenkin Suomen tavoin perimysjärjestyksessä toisena.

Lesken perintöoikeudellista asemaa korjaa kuitenkin se, että hänelle on Codigo Civilin mukaan määrätty lakiosa, joka sisältää käyttöoikeuden tiettyyn osaan perinnöstä. (Kataloniassa lesken asemaa on parannettu muutoin kuin lakiosan avulla.) Jos puolisolta on jäänyt lapsia tai muita rintaperillisiä, leskellä on käyttöoikeus yhteen kolmasosaan perinnöstä (sobre el tercio de mejora). Jos taas puolisolta ei ole jäänyt rintaperillisiä, mutta kuitenkin suoraan ylemmässä polvessa olevia perillisiä (vanhemmat ja isovanhemmat), lesken lakiosa vastaa käyttöoikeutta puoleen perinnöstä. Muissa tapauksissa lesken lakiosa vastaa käyttöoikeutta kohteen kolmasosaan perinnöstä.  

Kansainvälisissä tilanteissa Espanjan laki voi tulla yllättäen sovellettavaksi

Espanjan laki voi tulla sovellettavaksi myös muulloin kuin avioiduttaessa espanjalaisen kanssa. Jos esimerkiksi kaksi Espanjassa vakituisesti asuvaa suomalaista avioituvat keskenään, sovelletaan heidän aviovarallisuussuhteisiinsa EU:n aviovarallisuusasetuksen mukaan ensisijaisesti Espanjan lakia. (EU:n aviovarallisuusasetuksen soveltaminen edellyttää, että avioliitto on solmittu 29.1.2019 jälkeen.) Espanjan laki voi tulla lähtökohtaisesti sovellettavaksi myös esim. Espanjassa vakituisesti asuvaan suomalais-hollantilaiseen pariskuntaan. Muissakin tilanteissa se on tällaisen pariskunnan osalta mahdollista.   

Aviovarallisuussuhteisiin sovellettavasta laista on mahdollista sopia

Aviovarallisuussuhteisiin sovellettavasta laista on mahdollista sopia osapuolten kesken. Tällöin on ensinnäkin huomattava varmistaa, minkä säädöksen perusteella lainvalinta on tehtävä – esim. EU:n aviovarallisuusasetuksen vai jonkin valtion kansallisen lain nojalla. Tämä on tärkeää, koska lainvalintamahdollisuudet vaihtelevat sen mukaan, minkä säädöksen nojalla lainvalinta on tehtävä. Kun on selvitetty, minkä valtion tai valtioiden laki voidaan tietyssä tilanteessa valita, tulee kummankin osapuolen luonnollisesti ottaa selvää kyseisen valtion tai valtioiden aviovarallisuusjärjestelmästä ennen sopimista sovellettavasta laista.

Espanjassa asuvan on huomattava, mitä Espanjan lain soveltaminen perimystilanteessa merkitsee

Suomalaisen joka on Espanjassa naimisissa espanjalaisen kanssa on syytä olla ajoissa perillä siitä, mikä olisi hänen perintöoikeudellinen asemansa jäädessään mahdollisesti leskeksi. Jos testamenttia puolison hyväksi ei ole tehty, lesken asema voi puolison kuoltua olla melko huono.

Espanjassa vakituisesti asuvan suomalaisenkin pariskunnan on huomattava, että EU:n perintöasetuksen mukaan heidän perimykseensä sovelletaan lähtökohtaisesti Espanjan lakia. (Testamentissa voi määrätä oman kansalaisuusvaltionsa lain sovellettavaksi asuinvaltion lain sijasta.) Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lapsettoman pariskunnan tilanteessa sitä, että toisen puolison kuollessa tämän vanhemmat saattavat periä hänet suoraan lain nojalla. Jos asiassa on erehdytty ja luultu Suomen Perintökaaren sovellettavan perimykseen, pettymys voi olla melkoinen. Tilanne voi osoittautuva vieläkin ikävämmäksi, jos Espanjan aviovarallisuussäännöksetkin tulevat yllättäen sovellettaviksi Suomen lain sijasta. On tosin mahdollista, että Suomen lakia voidaan kuitenkin ositusta ja perinnönjakoa tehtäessä lopulta soveltaa. Jos kuitenkin joku perillinen tai potentiaalinen perillinen hyötyisi Espanjan lain soveltamisesta, hän saattaisi nimenomaisesti vaatia sen soveltamista.