Lahjoitus lapselle Espanjassa

Lahjakirjan muoto

Lahjoitettaessa kiinteää omaisuutta on notaarin luona laadittava julkinen lahjakirja välttämätön (Escritura de Donación).  Muiden lahjojen ollessa kyseessä ns. yksityinen lahjakirja riittää. Rahalahjan osalta notaarin luona laadittava lahjakirja on kuitenkin välttämätön, jotta siihen voitaisiin soveltaa itsehallintoalueiden verovähennyksiä.

Lahjaan liittyvät verot

Lahjavero

Lähtökohtaisesti lahjansaaja on Espanjassa velvollinen maksamaan lahjaveroa. Monet itsehallintoalueet ovat kuitenkin säätäneet lapsille tulevat lahjoitukset lähes verovapaiksi. Lahjavero määräytyy kiinteistöjen osalta sen itsehallintoalueen soveltamien säännösten mukaan, jolla lahjoitettu kiinteistö sijaitsee. Muiden lahjojen verotus määräytyy sen itsehallintoalueen säännösten mukaan, jolla lahjansaaja asuu.

Kanariansaarilla verotuslaskelman mukaisesta veron määrästä voidaan tehdä peräti 99,9 prosentin vähennys. Vastaava vähennysprosentti Andalusian ja Valencian itsehallintoalueilla on 99 prosenttia. Kyseisten vähennysten jälkeen veroa ei siis jää käytännössä enää maksettavaksi. On kuitenkin ehdottoman tärkeää noudattaa kaikkia niitä kysymykseen tulevan itsehallintoalueen säännöksiä, joiden noudattaminen asetetaan verohuojennuksen saannin edellytyksiksi.

Lahjaveroilmoitus on tehtävä ja vero samalla maksettava kuukauden kuluessa lahjoituksesta.

Plus valía -vero

Espanjassa kiinteistöjen lahjoituksiin liittyy myös lahjasaajalle määrättävä kunnallinen plus valía -vero (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, IIVTNU). Se vastaa kiinteistön maapohjan laskelmallista arvonnousua lahjoittajan omistusajan kuluessa. Plus valía-veroa maksetaan myös kiinteistökauppojen sekä perintöjen osalta. Plus valía-veroa ei peritä maatalouskäyttöön soveltuvien kiinteistöjen osalta.

Luovutusvoittovero

Espanjassa luovutusvoittoveroseuraamukset koskevat myös kiinteistöjen lahjoituksia. Näin ollen kiinteistölahjan kokonaisveroseuraamukset riippuvat myös siitä, kuinka paljon lahjanantaja mahdollisesti joutuu maksamaan kiinteistön lahjoituksesta luovutusvoittoveroa.

Verotuksen tarkastelu, jos lahjansaaja tai lahjanantaja asuu Suomessa

Yllä on tarkasteltu lahjoitusten veroseuraamuksia Espanjan verotuksen näkökulmasta. Jos kuitenkin joko lahjanantaja tai lahjansaaja asuu lahjoitushetkellä vakituisesti Suomessa, Espanjassa tapahtuvasta lahjoituksesta on maksettava lahjaveroa Suomeen sen mukaan kuin Suomen Perintö- ja lahjaverolaki määrää. Koska lahjoituksen veroseuraamukset tulevat kyseeseen sekä Espanjan että Suomen osalta, lahjoituksen suunnittelussa on tärkeää miettiä kokonaisveroseuraamusten minimointia. Tässä yhteydessä on huomattava keinojen, joilla omaisuutta kannattaa verotehokkaasti siirtää jälkipolvelle olevan lähtökohdiltaan erilaiset Suomessa ja Espanjassa. Siten verotuksen koskiessa kumpaakin valtiota on tärkeää selvittää tilanne perusteellisesti.