Etätyö espanjalaisessa yrityksessä

Espanjan työkulttuuri ja työlainsäädäntö poikkeaa monelta osin suomalaisesta. Tämä pätee myös etätyöhön.

Espanjan etätyötä koskeva laki

Espanjassa etätyöstä on erillinen lakinsa (Ley del Teletrabajo). Se tuli voimaan lokakuussa 2021. Laki koskee etätyötä, jota tehdään vähintään 30 prosenttia päivittäisestä työajasta kolmen kuukauden aikana. Etätyö perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos etätyöhön työantajan ja työntekijän molemminpuolisen tahdon mukaisesti päädytään, siitä on laadittava kirjallinen sopimus. Sopimuksen pitää sisältää tietyt minimiehdot. Jos työnantaja ja työntekijä sopivat suullisesti ehtojen muutoksista, laadittua kirjallista sopimusta on täydennettävä vastaavasti. 

Paikallisen kulttuurin erityispiirteet näkyvät etätyöhön liittyvissä järjestelyissä  

Paikallisen kulttuurin erityispiirteet heijastuvat siinä, mitkä asiat ovat nousseet Espanjassa erityisesti esille työntekijän ja työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien tarkastelussa. Yksi tähän liittyvistä vilkasta keskustelua herättäneistä kysymyksiä koskee sitä, missä määrin työnantaja voi edellyttää työntekijän olevan saavutettavissa varsinaisen työajan ulkopuolella. Toinen vastaava pohdinnan aihe koskee sellaisia työntekijöitä, joilla on lakiin (Estatuto de los Trabajadores) perustuva oikeus käynnistää työnantajansa kanssa erityinen neuvotteluprosessi työaikaansa kohdistuvien erityisjärjestelyjen toteuttamiseksi esimerkiksi perhesyiden nojalla. (On huomattava, että Espanjassa käsite ”perhe” on huomattavasti laajempi kuin Suomessa.) Oikeutta ryhtyä etätyöhön perhesyiden nojalla on käsitelty jo useissa oikeustapauksissa. Tuorein tuomio koskee tilannetta, jossa työnantaja oli hylännyt työntekijän pyynnön saada tehdä etätyötä voidakseen samalla huolehtia iäkkäästä ja sairaasta äidistään. Tuomioistuimen mukaan työntekijä oli esittänyt pyynnölleen riittävät perustelut ja totesi hänellä olevan oikeus etätyöhön viitenä päivänä viikossa.

Yhteenvetona voi todeta Espanjassa etätyöhön liittyvän paljon määräyksiä ja käytäntöjä, jotka sekä työantajan että työntekijän on syytä tietää oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa tunnistamiseksi. Siten jokaisen suomalaisenkin, joka toimii Espanjassa joko työnantajana tai espanjalaisen yrityksen työntekijänä on tärkeää ottaa niistä selvää.