Paluumuutto Espanjasta Suomeen – valmistaudu ajoissa ja huolehdi tärkeistä velvoitteista

18.2.2024

Suomalaisia asuu Espanjassa lukuisista eri syistä. Merkittävä osa vain ns. oleilee Espanjassa viettämällä siellä ainoastaan osan vuodesta asuen kuitenkin virallisesti Suomessa. Toisaalta on paljon erityisesti työikäisiä, jotka ovat muuttaneet vakituisesti asumaan Espanjaan. Osalle tästä joukosta asettuminen Espanjaan on muuttunut niin pysyväisluontoiseksi, ettei paluuta Suomeen edes harkita. Moni kuitenkin palaa ennemmin tai myöhemmin Suomeen. Paluu kotimaahan on luonnollisesti aina mahdollista. Kannattaa silti huomata, että onnistunut muutto Espanjasta takaisin Suomeen edellyttää monien asioiden huolellista ennakointia. Tässä artikkelissa keskitytään tarkastelemaan Suomeen paluuta verotuksen näkökulmasta.

Kannattaako Suomeen palata verotuksen vuoksi?

Verovelvollisen oikeusturva on Suomessa huomattavasti parempi kuin Espanjassa

On yksiselitteisesti mahdotonta sanoa, onko tilanteen salliessa järkevämpää jatkaa vakituista asumista Espanjassa ns. veroresidenttinä kuin palata takaisin Suomeen. Sen sijaan tarkasteltaessa tilannetta vain oikeusturvan näkökulmasta, on kiistattomasti parempi asua Suomessa. Suomen verotuksen toimittamista koskeva menettelyhän on kaiken kaikkiaan hyvin turvallinen ja ennakoitava Espanjaan verrattuna.

Suomessa veroilmoitusprosessiin kuuluu se, että verohallinto tekee verotuspäätöksen (tuloverotuksen osalta 31.10. mennessä), mikä merkitsee käytännössä yleensä sitä, ettei verovelvollisen verotukseen sittemmin enää puututa. (Suomen Verotusmenettelylain mukainen luottamuksensuojasäännös osaltaan suojaa merkittävästi verovelvollisen asemaa.)

Espanjassa on käytössä ns. autoliquidación-veroilmoitusmenettely. Sen mukaan verovelvollinen antaa veroilmoituksen oma-aloitteisesti sekä maksaa myös verot oma-aloitteisesti. Samalla on huomattava, ettei Espanjan verohallinto tutki säännönmukaisen veroilmoitusmenettelyn yhteydessä annettuja veroilmoituksia mitenkään, eikä myöskään tee mitään verotuspäätöksiä. Siten Espanjassa verovelvollinen ei voi luottaa lainkaan siihen, etteikö verohallinto myöhemmin tutkisi hänen veroilmoitustaan. Näin usein tapahtuukin. (Aikaa verotarkastusprosessin aloittamiseen on neljä vuotta veroilmoituksen antoajan päättymisestä.) Tällöin veroilmoituksessa todettu tahatonkin virhe voi johtaa jälkiverojen ohella hyvin ankariin rangaistusmaksuihin. Rangaistusmaksut koskevat myös tilanteita, joissa Espanjan verohallinto ilman vahvistettua oikeuskäytäntöä tulkitsee lakia verovelvollisen vahingoksi.  

Espanjassa asuminen ei yleensä enää kevennä verotusta – poikkeuksiakin on

On myös huomattava, että nykyinen Suomen ja Espanjan välinen nykyinen verosopimus ei enää juurikaan kannusta muuttamaan vakituisesti Espanjaan. Tämä johtuu siitä, että se mahdollistaa lähdevaltion verotusoikeuden paljon aikaisempaa verosopimusta laajemmin. Suomella on nykyään oikeus verottaa esim. Espanjassa asuvan Suomesta saatua yksityiseen palvelussuhteeseen perustuvaa eläkettä , samoin kuin Suomessa omistetusta asunnosta saatua vuokratuloa ja myyntivoittoa. Näin ollen paluu Suomeen ei lisää verorasitusta kyseisten tulojen osalta, vaan päinvastoin helpottaa veroilmoitusvelvoitteita, koska Suomesta saatavat tulot pitää jatkossa ilmoittaa vain yhteen maahan. On myös mahdollista, että kyseisten tulojen verotus jopa kevenee, koska niiden verotus saattaa tietyissä tilanteissa olla Espanjassa Suomen verotusta ankarampaa.

Yllä esitetyn nojalla on perusteltua todeta, että verotuksen näkökulmasta tarkasteltuna on usein parempi asua vakituisesti Suomessa kuin Espanjassa. Yksittäisen henkilön osalta verotus saattaa tosin olla selvästi (tai joskus jopa huomattavasti) kevyempää asuttaessa Suomen sijasta Espanjassa. Espanjassa asuminen saattaa joskus olla kannattavaa myös perintö- ja lahjaverotuksen näkökulmasta, jos myös perheenjäseniä asuu Espanjassa. Toisinaan kevyempi verotus Espanjassa asuttaessa saattaa kuitenkin liittyä vain kertaluonteiseen toimenpiteeseen – tyypillisesti omaisuuden luovutukseen.

Toimenpiteen vaikutus verorasitukseen voi olla merkittävä riippuen siitä, saadaanko tulo ennen vai jälkeen Suomeen paluun

Jos henkilöllä on myytävää omaisuutta ja hän aikoo palata Suomeen, kannattaa ehdottomasti selvittää, miten mahdollinen myynti tulisi ajoittaa suhteessa paluumuuton ajankohtaan. Jos kyse on esimerkiksi osakkeiden myynnistä, pitää tapauskohtaisesti selvittää, onko myynti verotuksellisesti edullisempaa toteuttaa vielä Espanjassa asuttaessa vai vasta Suomeen paluun jälkeen. Mitä tulee niin Espanjassa kuin Suomessa omistettujen asuntojen myyntiin, myynnin ajoituksen vaikutus verotukseen saattaa olla erittäin merkittävä.

Joskus verovelvollisen muuton optimaalinen ajoitus voi myös johtaa siihen, että tulo jää kokonaan verottamatta. Käytännössä nämä tilanteet osuvat melko harvan kohdalle, mutta ollessaan mahdollisia verosäästö saattaa olla todella merkittävä.

Espanjaa koskevista verovelvoitteista tärkeää huolehtia sekä ennen muuttoa että muuton jälkeen

Espanjaan on luonnollisesti tärkeää tehdä veroilmoitus myös viimeiseltä vuodelta, jona on ollut Espanjassa ns. veroresidentti. Jos virallinen muutto tapahtuu ennen kesäkuun loppua, henkilön ei katsota olevan enää muuttovuonna Espanjassa veroresidentti. Tällöin hänen ei tarvitse tehdä muuttovuodelta Espanjaan veroilmoitusta. Jos paluu Suomeen sen sijaan tapahtuu vasta kesäkuun jälkeen (esim. heinäkuun alussa), veroilmoitus on annettava muuttovuodelta Espanjaan tavalliseen tapaan kattaen koko muuttovuoden tulot.

Yllä kerrottuun liittyen on kuitenkin huomattava, että henkilö saattaa joutua tekemään Suomeen paluun jälkeen Espanjaan veroilmoituksen rajoitetusti verovelvollisena. Jos henkilö nimittäin saa Suomeen muutettua Espanjassa omistamastaan asunnosta vuokratuloa, hänen on tehtävä sitä koskeva veroilmoitus neljännesvuosittain. Jos henkilölle vastaavasti jää Espanjaan asunto omaan käyttöön, hänen on tehtävä Espanjaan vuosittainen laskelmallista tuloa koskeva veroilmoitus.

Espanjassa on muuton yhteydessä erittäin tärkeää tehdä asianmukaiset muuttoilmoitukset. On huomattava, että Espanjan verohallinnolle pitää toimittaa erillinen muuttoilmoitus ns. 030-lomakkeella. Lisäksi Espanjan verohallinnolle Suomeen asettautumisen jälkeen tärkeää osoittaa, että Suomi katsoo henkilön tulleen Suomessa asuvaksi verosopimusta sovellettaessa.

Suomeen paluun jälkeen pitää varautua Espanjan verohallinnon yhteydenottoihin

Muuton jälkeen henkilön tulee varmistaa, että Espanjan verohallinnon posti tavoittaa hänet myös Suomessa asuttaessa. Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, mitä edellä on kerrottu Espanjan veroilmoitusmenettelystä sekä verotarkastusprosessista. Siten henkilö, joka on palannut jo useita vuosia sitten Suomeen, voi yhä joutua Espanjassa verotarkastuksen sekä jälkiverotuksen kohteeksi. Tällöin olisi ehdottoman tärkeää, että hänellä olisi Espanjassa pätevä veroasiantuntija vastaanottamassa veropostia sekä reagoimassa asianmukaisesti Espanjan verohallinnon kirjeisiin.