Suomen avioliittolakiin tulossa säännös ositusvaateen vanhentumisesta

Osituksessa puretaan avioliitossa puolisoiden välillä vallinnut aviovarallisuussuhde. Suomen nykyinen avioliittolaki määrää, mistä ajankohdasta alkaen voi vaatia avio-oikeuden alaisen omaisuuden ositusta. Sen sijaan se ei sisällä mitään säännöstä siitä, milloin oikeus vaatia ositusta päättyy.

Nykytilanne on omiaan vaikuttamaan siihen, että ositus saatetaan jättää tekemättä. Tästä saattaa seurata hyvin hankalia oikeudellisia tilanteita esimerkiksi silloin, kun osapuolet menevät uudestaan naimisiin ja omaisuutta käytetään tai sitä häviää.

Nykyiseen hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan hallituskauden kuluessa säädetään avioliittolain mukaisen ositusvaateen vanhentumisesta. Siten oikeusministeriö on tehnyt ehdotuksen avio-oikeuden vanhentumisajasta. Erotilanteessa avio-oikeus vanhenisi kymmenessä vuodessa avioeron tai avioliiton kumoamista koskevan tuomion päätöspäivämäärästä. Avioliiton purkautuessa kuoleman seurauksena kymmenen vuoden vanhentumisaika alkaisi puolestaan eloonjääneen puolison kuolemasta.